Sakrament bierzmowania w życiu człowieka wierzącego cz.3

Przygotowanie do bierzmowania

 Rola rodziców

W przygotowaniu do bierzmowania bardzo ważną rolę spełniają rodzice. To oni przed laty zdecydowali o chrzcie swojego dziecka, o katolickim jego wychowaniu oraz przyrzekli, że przyjmują na siebie obowiązek wychowywania go w wierze, co oznacza doprowadzenie do pełni życia chrześcijańskiego, zwłaszcza sakramentalnego. Przede wszystkim na rodzicach, ale także na katechetach oraz wychowawcach spoczywa ważny obowiązek wspierania młodych w kształtowaniu ich osobowości na wzór Chrystusa oraz dążeniu do doskonałości, którą nazywamy świętością.

Troska rodziców o religijne wychowanie dziecka nie kończy się zatem na doprowadzeniu go do I Komunii św., ale trwa przynajmniej do bierzmowania, a także później – w dorosłym życiu. Rodzice ze swej natury powinni więc być sprzymierzeńcami proboszcza, księży wikariuszów i katechety w przygotowaniu do bierzmowania. Słowem i przykładem mają ukazywać swoim dzieciom wartość i duchowe korzyści płynące z prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego. W celu dobrego wypełnienia swojego obowiązku rodzice powinni uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania, szczególnie poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, jak i w organizowanych dla nich spotkaniach, które mają im pomóc w wychowywaniu religijnym ich dzieci w tym szczególnym okresie życia, jakim jest dojrzewanie. Dlatego udział w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach nie powinien być przez rodziców traktowany jako przymus, ale jako okazja do pogłębiania i ożywiania w nich świadomości bycia Kościołem. Formacja rodziców ma także przypomnieć o ich odpowiedzialności za katolickie wychowanie dzieci, aby na co dzień stawali się dla nich prawdziwymi świadkami życia Ewangelią. Rodzice oprócz świadectwa życia, troski i starania o to, by ich pociechy sumiennie uczestniczyły w przygotowaniu do sakramentu dojrzałości organizowanym przez parafię (comiesięczna spowiedź, udział w nabożeństwach, spotkaniach, rekolekcjach itd.), winni też szczególnie w tym okresie modlić się za swoje dzieci.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, iż „przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.” (KKK 1309).

 

Sakrament bierzmowania w życiu człowieka wierzącego cz.2

Przygotowanie do bierzmowania

  1. a) Czas trwania

Bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania trwa w czasie uczęszczania do klasy ósmej. W tym okresie kandydat stara się prowadzić życie chrześcijańskie. W okresie nauki szkolnej podstawową jego powinnością jest udział w katechezie szkolnej prowadzonej przez katechetę, który na bieżąco informuje księdza proboszcza o postępach kandydata w tej dziedzinie i ostatecznie wydaje o nim swoją opinię. Po uwzględnieniu takiej opinii proboszcz parafii zamieszkania ucznia decyduje o dopuszczeniu go do sakramentu bierzmowania. Formacja chrześcijańska w tym okresie ma na celu nie tylko opanowanie pewnego zakresu wiedzy religijnej, ale przede wszystkim wypracowanie wyrazistej postawy wiary i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Nie może się ono zatem ograniczać do kilku spotkań porządkowych czy samej tylko katechezy w szkole. Kandydaci winni aktywnie i z zaangażowaniem włączyć się w życie parafialne i podjąć wysiłek duchowy (kapłan odpowiedzialny za formację dokładnie przedstawia kandydatom jakie stawiane są wymagania i warunki).

  1. b) Parafia podstawowym miejscem przygotowania do bierzmowania

Wtajemniczenie w życie sakramentalne Kościoła z istoty swojej związane jest z parafią. Odbywa się dwutorowo: przede wszystkim w parafii zamieszkania kandydata, która jest naturalnym środowiskiem życia religijnego, jak i w szkole, w której prowadzona jest katecheza. Jakkolwiek programy katechezy szkolnej i parafialnej dopełniają się, to jednak zawierają określone akcenty, niezależne od siebie treści, których nie wyczerpuje ani przygotowanie szkolne ani parafialne. A zatem przygotowanie do bierzmowania odbywa się przede wszystkim w parafii, a także w szkole.

Okres przygotowań realizowany w parafii ma być okazją do odnowienia i umocnienia łączności kandydata ze wspólnotą parafialną. Należy więc efektywnie wykorzystać ten czas, kładąc szczególny nacisk na sferę życia sakramentalnego, uczestnictwo w działaniach charytatywnych wspólnoty, otwieranie go na potrzeby drugiego człowieka, umiejętność posługiwania się Pismem Świętym i właściwego odczytywania słowa Bożego w nim zawartego, aktywne i świadome uczestnictwo w liturgii. Tak sformułowanych celów nie sposób zrealizować w krótkim czasie, dlatego też przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać przez cały rok, a spotkania winny mieć charakter formacyjny. Ich celem jest pogłębienie zrozumienia sakramentu chrztu i doprowadzenie do decyzji przyjęcia konsekwencji religijnych z niego wynikających.

Sakrament bierzmowania w życiu człowieka wierzącego cz.1

Sakrament bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji). Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka, udzielając mu siedmiorakich darów, mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym etapie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Sakrament chrztu świętego jest wyrazem wiary rodziców dziecka, a także ich powinnością wynikającą m.in. z sakramentu małżeństwa i dokonuje się bez jego świadomego udziału. Bierzmowanie natomiast domaga się już przemyślanej decyzji osoby, która pragnie do niego przystąpić. Sakrament ten nosi także nazwę „sakramentu umocnienia”. Winien być on przyjmowany w dojrzałym wieku, kiedy człowiek zdaje już sobie sprawę z wagi podejmowanych zobowiązań. Dlatego na początku przygotowania do bierzmowania kandydaci wyrażają wolę jego przyjęcia i rozpoczęcia przygotowania. Wyrażenie woli przyjęcia sakramentu może być dokonane wobec księdza proboszcza parafii zamieszkania. Na jego ręce kandydaci – w łączności z rodzicami lub opiekunami – kierują prośbę i wyrażają gotowość rzetelnego włączenia się w realizację programu przygotowania do bierzmowania.

Z uwagi na fakt, że bierzmowanie ma miejsce tylko jeden raz w życiu, Kościół pozwala na jego przyjęcie osobie, która należycie się do niego przygotowała. Dlatego duszpasterz zaświadcza biskupowi, że kandydaci są właściwie przygotowani do przyjęcia tego sakramentu, który z jednej strony zakłada już określony stopień dojrzałości kandydata, a z drugiej umacnia człowieka w jego nieustannym dojrzewaniu w wierze.

 

Rozpoczęła się w naszej parafii formacja młodzieży przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Niech będzie to dobry pretekst do tego, by każdy z nas uświadomił sobie, jak ważny to moment w naszym życiu, i że trzeba dołożyć wszelkich starań, by się do bierzmowania jak najlepiej przygotować, a po jego przyjęciu by żyć łaską tego sakramentu.

45-rocznica śmierci ks. infułata Antoniego Jagłowskiego

Już od niemal 1600 lat Europa może cieszyć się i dziękować Bogu za wyjątkową postać swego Patrona - św. Benedykta z Nursji, który potrafił ją wyprowadzić z cywilizacyjnego chaosu czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego i osadzić na mocnym fundamencie chrześcijańskich wartości, ewangelizując piórem i pługiem nasz kontynent. Ten właśnie Święty jest również Zakonodawcą Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które 102 lata temu powstało na Podolu, a od czasów powojennych posługuje na terenie dzisiejszej Diecezji Ełckiej. Tej benedyktyńskiej wspólnocie - od początków jej istnienia - towarzyszył ks. Infułat Antoni Jagłowski, kapłan związany z tą ziemią i tą świątynią, którego wspominamy w 45 rocznicę śmierci. Spoczywa on na naszym augustowskim cmentarzu.

Z tej okazji zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystej Liturgii sprawowanej w niedzielę 15 września 2019 r., którą o godz. 11.40 poprzedzi montaż słowno-muzyczny przybliżający Osobę Czcigodnego Kapłana. Po Eucharystii udamy się na cmentarz, by wraz z siostrami benedyktynkami i Rodziną ks. Jagłowskiego, uczestniczyć w okolicznościowym nabożeństwie.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny

 W kontekście wydarzeń ostatniego czasu, a także głosów podważających wartość i znaczenie Kościoła, jest dziś szczególnie istotne, abyśmy jako ludzie wierzący sami byli świadomi, czym jest Kościół i jak ważne jest nasze miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie.

Nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia jest katechizacja. Od wielu lat jest ona obecna w polskich szkołach oraz przedszkolach i z powodzeniem wspomaga wychowawczą funkcję szkoły. Doświadczenie tego czasu świadczy o tym, że nauczanie religii w szkole sprzyja pełnemu rozwojowi młodego człowieka. Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości. Dzisiaj, u progu nowego roku szkolnego, dziękujemy naszym katechetom za wielkodusznie podejmowaną troskę o mądre i staranne wychowanie.  Czynimy to tym bardziej, że ich wysiłki nie zawsze są należycie dostrzegane i doceniane. Widzimy rolę wszystkich nauczycieli, którzy wkładając swoje serce w proces kształcenia dzieci i młodzieży mają wielki wpływ na wychowanie i rozwój duchowy i ludzki swoich wychowanków.

Poszukując odpowiedzi na pytanie: jak dziś wychowywać, chcę przywołać Świętą Rodzinę z Nazaretu, stanowiącą wzór domowego Kościoła. Zauważmy,  że Maryja i Józef, którym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni codziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwierali na Jego obecność. Zwiastując Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela, Anioł zwraca się do Niej słowami: „Nie bój się Maryjo…”. Podobnie św. Józef słyszy: nie bój się! Każdy wychowawca przeżywa nieraz obawy jakie towarzyszą komuś, kto czuje ciężar odpowiedzialności związanej z wychowaniem. Warto w takiej sytuacji zaufać Bożej Opatrzności! Jak czuwała Ona nad Świętą Rodziną, tak również nie opuści i nas w tym, co składa się na codzienny trud wychowania.

Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci   z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie starań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym. Niech w nim wypełnia się misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby. Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i modlitwą.

Nowy rok szkolny i katechetyczny to wyzwanie, ale i nowa szansa… Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców o jak najowocniejsze przeżycie tego czasu.