Kancelaria parafialna

Kancelaria jest czynna

- od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 10:00 i 15:00 - 18:00

- w soboty w godz. 08:00 - 10:00

tel: (087) 644 77 38

W niedzielę i święta kancelaria jest nieczynna.

Sakrament Chrztu Świętego
 

Do kancelarii parafialnej należy przynieść akt urodzenia dziecka z USC oraz dane rodziców (nazwisko i imiona, data urodzenia, wyznanie, adres, ślub kościelny – rok i miejsce - parafia).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. ukończył szesnaście lat;
  2. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  3. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  4. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jeżeli chrzestni są spoza parafii potrzebne jest zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania dla rodziców chrzestnych

Fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie. Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.
1. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4.06.1998r., zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie.
2. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.
3. Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.

Do kancelarii należy przynieść:
a) Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące.
b) Na metryce Chrztu św. powinna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu Bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii Bierzmowania uzyskać takie zaświadczenie) oraz informacja o stanie wolnym.
c) Zaświadczenie o braku przeszkód za strony państwa polskiego do małżeństwa z USC. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu. Zaświadczenie takie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie powinno być sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
d) Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
e) Dowody osobiste.
4. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.
5. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
6. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu Pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
7. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
8. Przynajmniej na tydzień przed ślubem należy ponownie zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu (należy znać dane świadków tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres świadka). Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
9. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego należy przystąpić do sakramentu Pokuty.
10. W dniu ślubu należy:

a) należy dostarczyć do zakrystii obrączki oraz kartki świadczące o odbytej spowiedzi.
b) przed ceremonią należy złożyć podpisy (zarówno para młodych, jak i świadkowie) w księgach parafialnych i na „Zaświadczeniu z USC o zawarciu małżeństwa”.

11. Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekazuje nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”.
12. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego.
Natomiast w celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w parafii zawarcia związku małżeńskiego.

Sakrament Eucharystii

Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej odbywa się przez cały rok szkolny.

Dzieci uczestniczą w katechezie w szkole.

Msza św. z udziałem dzieci jest sprawowana w naszej Parafii każdej niedzieli o godz. 15.30. Po Eucharystii dzieci zostają na spotkaniu przygotowującym do I Komunii Świetej.

Przed I Komunią św. należy dostarczyć:
1. Świadectwo chrztu
2. Zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez Ks. Proboszcza (jeżeli dziecko pochodzi z innej niż macierzysta Parafii).

Sakrament Bierzmowania

1. Przygotowanie w naszej trwa od września do 19 marca.
2. Kandydaci przedstawiają prośbę na piśmie o udzielenie tego sakramentu.
3. Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej wyciąg z aktu chrztu świętego.
4. W określonym czasie przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
5. Osoby spoza tutejszej parafii muszą przedstawić zgodę z własnej parafii na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania u nas.

Sakrament Namaszczenia Chorych

W naszej Parafii szczególną opieką duszpasterską obejmujemy chorych, których odwiedzamy:
1. W każdy pierwszy piątek miesiąca w ich domach już od godz. 9.00.
2. W trzecim dniu trwania rekolekcji parafialnych, jest sprawowana Msza św. w intencji chorych, podczas której jest udzielany sakrament Namaszczenia Chorych.
W razie potrzeby odwiedzamy chorych na indywidualne zaproszenie. 

Pogrzeb Katolicki

Do kancelarii parafialnej należy przynieść następujące dokumenty

  1. akt zgonu z USC
  2. zaświadczenie o przyjętych sakramentach (np.: ze szpitala)
  3. informacje o dacie, miejscu, godzinie pogrzebu
  4. jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza